NOVAR 1106/1114

Princip funkce regulátoru

Regulátory jalového výkonu typu Novar 1106/1114 jsou plně automatické přístroje, umožňující optimální řízení kompenzace jalového výkonu.

Přístroje jsou vybaveny přesným napěťovým a proudovým měřícím obvodem a digitálním zpracováním naměřených hodnot je dosaženo vysoké přesnosti vyhodnocení jak skutečné efektivní hodnoty proudu, tak účiníku.

Napájecí svorky 230 Vstř. slouží zároveň jako vstup měřícího napětí. Proudový měřící vstup je univerzální pro nominální hodnotu sekundárního proudu MTP 1A nebo 5A. Lze přitom připojit proudový signál z libovolné fáze.

Přístroje provádějí výpočet základní harmonické složky činného a jalového proudu algoritmem FFT. Tím je zajištěna přesná funkce měření a regulace i v podmínkách zkreslení proudového průběhu vyššími harmonickými složkami.

Regulace probíhá ve všech čtyřech kvadrantech a její rychlost je závislá jak na velikosti regulační odchylky, tak na její polaritě (překompenzování/nedokompenzování) . Připínání a odpínání kompenzačních kondenzátorů je prováděno tak, aby optimální stav kompenzace byl dosažen jediným regulačním zásahem a minimálním počtem přepínaných stupňů. Přitom přístroj volí jednotlivé stupně s ohledem na jejich rovnoměrné zatěžování a přednostně připíná stupně, které byly odepnuty nejdéle a jejichž zbytkový náboj je tedy minimální.

Během regulace provádí přístroj průběžnou kontrolu kompenzačních stupňů. Při zjištění výpadku nebo změny hodnoty stupně je při odpovídajícím nastavení tento stupeň dočasně vyřazen z regulace. Dočasně vyřazený stupeň je v průběhu regulace periodicky testován a případně zpětně zařazen do regulačního procesu.

Při měření proudu jsou vyhodnocovány úrovně harmonických složek proudu až do 19. řádu. Z těchto hodnot je spočítána úroveň celkového harmonického zkreslení proudu (THD), kterou lze sledovat na displeji. Přitom lze nastavit mezní úroveň THD, při které regulátor odpojí všechny kompenzační stupně a tím zabrání jejich poškození. Mimo to se nejnepříznivější hodnoty THD, hodnoty vybraných harmonických složek a minimální hodnota účiníku zaznamenává do paměti přístroje pro pozdější analýzu.

Výhodou přístroje je plně automatizovaná instalace. Regulátor automaticky zjistí jak způsob připojení proudového signálu, tak velikost jednotlivých připojených kompenzačních stupňů. Ruční zadání těchto parametrů je rovněž možné.

Reléový výstup „Alarm“ lze nastavit na signalizaci nestandardních stavů, jako podproud, nadproud, překročení nastavené úrovně harmonického zkreslení, stav nedokompenzace/překompenzace, překročení mezního počtu sepnutí stupně, výpadek stupně nebo stav zpětného napájení.

Regulátory se dodávají ve dvou základních provedeních podle počtu výstupů. Novar 106 se šesti výstupními relé a Novar 114 se čtrnácti výstupními relé.

Regulátory lze objednat v provedení rozšířeném o galvanicky oddělenou komunikační linkou typu RS 232, případně RS 485. Ve spojení se vzdáleným počítačem pak lze dálkově sledovat všechny měřené hodnoty a provádět parametrizaci regulátoru.

Vedle kompenzačních kondenzátorů lze k regulátoru připojit až tři kompenzační tlumivky (dekompenzace sítě). Libovolný výstup lze nastavit jako pevný.